Normatīvie akti un noderīgas saites

 • Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 474, 26.08.2003.
  Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 473, 26.08.2003.
  Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta
 • Bauskas novada teritorijas plānojums 2012. - 2023. gadam (4 sējumos)
  III sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, www.mantojums.lv
 • Latvijas Piļu un muižu asociācija, www.pilis.lv