Biedrības „Bauskas vecpilsēta” statūti

1.-2. nodaļa

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Bauskas vecpilsēta” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un metodes.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veidot sabiedrības izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā (turpmāk tekstā – Bauskas vecpilsēta);

2.1.2. celt Bauskas iedzīvotāju un visas sabiedrības pašapziņu, veidot un attīstīt Bauskas vecpilsētas tēlu;

2.1.3. veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos Bauskas vecpilsētā;

2.1.4. popularizēt, atbalstīt un finansēt restaurācijas, uzturēšanas un sakopšanas darbus Bauskas vecpilsētā;

2.1.5. attīstīt starptautisku sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā.

2.2. Biedrības metodes mērķu sasniegšanai:

2.2.1. piedalīties un organizēt izglītojošus pasākumus, seminārus, konferences, plenērus, meistarklases, u.c. publiskus pasākumus;

2.2.2. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm;

2.2.3. radīt apstākļus, tai skaitā materiālo bāzi, kultūras un izglītojošo pasākumu organizēšanai Bauskas vecpilsētā;

2.2.4. sniegt praktisku palīdzību Bauskas vecpilsētas atjaunošanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā;

2.2.5. veikt saimniecisko darbību, Biedrības mērķu sasniegšanai;

2.2.6. piesaistīt Biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamos līdzekļus, piedaloties projektu konkursos un izmantojot fondu piedāvātās iespējas;

2.2.7. sekmēt un atbalstīt sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Bauskas vecpilsētā;

2.2.8. sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem un izmantot sociālos tīklus;

2.2.9. sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

2.2.10. veikt citas likumos atļautās darbības, kas saistītas ar Biedrības mērķu sasniegšanu.

3.-4. nodaļa

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. saudzēt biedrības materiālās vērtības.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.-7. nodaļa

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot par to visiem biedriem.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.nodaļa. Izpildinstitūcija.

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

7.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.-9. nodaļa

8.nodaļa. Revidents.

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.nodaļa. Biedru nauda

9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru sapulce.

 

Bauskā

2011. gada 31. oktobrī

 

Valdes priekšsēdētāja                                                                                     I.Bronko-Pastore