Realizēts biedrības projekts "Baznīcas dārzs"

2019. gada pavasarī biedrība "Bauskas vecpilsēta" piedalījās Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā "Mēs savam novadam" un ieguva finansējumu 1000,00 eiro projekta "Baznīcas dārzs" realizēšanai. Projekta realizēšanai piesaistīts līdzfinansējums arī no citiem avotiem.

Projekta mērķis - sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.

Realizējot projektu ir iegūta skaidra vīzija par vēlamo Baznīcas dārza atjaunošanas scenāriju, noticis izglītojošs un skaidrojošs darbs ar ieinteresēto sabiedrību, noskaidrotas ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes, panākta konceptuāla vienošanās starp ieinteresētajām pusēm. Baznīcas dārza teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija būs publiski pieejama ikvienam, kurš vēlēsies veikt uzlabojumus Baznīcas dārzā, zinās, kādi darbi veicami un kā tie veicami. Īstenojot dārza atjaunošanas darbus, Bauskas pilsēta iegūs sakoptu publisko ārtelpu Vecpilsētā - pilsētas identitātei nozīmīgu vēsturisku kultūrtelpu.

Galvenās aktivitātes / pasākumi

- 2019. gada 27. aprīlī. Lielā talka Baznīcas dārzā. Izrakti liekie krūmi, noņemts apaugums no celiņiem, izņemti būvgruži no augsnes, atvesta jauna augsne, izlīdzināta zemes virskārta vietās, kur bija apgrūtināta zālāja pļaušana ikdienā.

- 2019. gada maijā Bauskas Bērnu un jauniešu centra Ģimenes dienas pasākums ar kultūras pieminekļu ekspertes Mārītes Putniņas un ainavu arhitektes Ingas Langenfeldes piedalīšanos. M.Putniņa stāstīja par baznīcu un tās vērtībām, I.Langenfelde uzklausīja iedzīvotāju vēlmes un idejas par baznīcas dārza funkcionālo lietojumu un ainavisko izskatu, bērni zīmēja zīmējumus – idejas par dārzu.

- Nojaukta daļēji sagāzusies koka sēta, kas atdalīja Baznīcas dārza teritoriju no privātmāju teritorijas, izveidota jauna koka sēta, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo privātuma sajūtu.

- Bauskas vecpilsētas pagalmu svētkos 2019. gada 7. septembrī Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcā ieinteresētie apmeklētāji varēja iepazīties ar Baznīcas dārza sakopšanas priekšlikumu, piedaloties ainavu arhitektei I.Langenfeldei un telpiskās attīstības plānošanas speciālistei E.Stapkēvičai.

- 2019. gada 24. septembrī ainavu arhitekte I.Langenfelde prezentēja 2 priekšlikumus Baznīcas dārza atjaunošanai Bauskas Bērnu un jauniešu centra telpās. Piedalījās projekta sadarbības partneri un ieceres autori, kultūras pieminekļu un mākslas vēstures eksperti, pašvaldības pārstāvji, u.c. interesenti. Diskusijas dalībnieki konceptuāli vienojās par dārza atjaunošanas priekšlikumu un prioritātēm.

- 2019. gada decembrī pabeigts darbs pie dārza koncepcijas izstrādes. Koncepcijā ietverti 3 priekšlikumi, paredzot elastīgus pasākumus, izceļot būtiskākos darāmos darbus.

Sakopta Baznīcas apkārtne veidos tās tēlu un patīkamu iespaidu par Bauskas pilsētu jo īpaši vecpilsētu.

Informāciju sagatavoja E. Stapkēviča, I. Bronko-Pastore

Iet atpakaļ