Pieteikšanās Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu un Bauskas vecpilsētas vēsturiskās apbūves konservācijai un restaurācijai

Saistošie noteikumi pieejami šeit: Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai (likumi.lv)

Ja Jūsu īpašumā Bauskas novadā ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis vai Jūsu īpašumā ir ēka Bauskas vecpilsētā, kas celta pirms 1940.gada, Jūs varat pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam to konservācijas un restaurācijas pasākumiem:

1) Arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai vai izpētei, tehniskajam apsekojumam, restaurācijas programmas sagatavošanai, būvprojekta sagatavošanai – līdz 2000 eur*;

*dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums var tikt piešķirts 100% apjomā, ja izmaksas nepārsniedz 2000 eur.

2) ēkas fasādes vēsturiskās apdares konservācijai vai restaurācijai – līdz 5000 eur;

3) ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai – līdz 5000 eur;

4) ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai – līdz 5000 eur;

5) ēkas konstrukciju konservācijai vai restaurācija – līdz 5000 eur;

6) ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares detaļu konservācijai vai restaurācijai – līdz 2000 eur;

7) publiski pieejama mākslas pieminekļa vai ēkas interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai – līdz 2000 eur*.

*visu veidu konservācijas un restaurācijas darbiem nepieciešams pašfinansējums vismaz 20% apjomā. 

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pielikumā), kurai jāpievieno brīvā formā aprakstīta pieteikto darbu nepieciešamība, darbu apraksts, restaurācijas programma vai būvprojekts (ja tāds nepieciešams un jau ir sagatavots), informācija par izpildītāju un viņa pieredzi, izmaksu tāme, kā arī jebkura cita informācija, ieskaitot attēlus, ko iesniedzējs uzskata par būtisku*.

Līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 15 dienu laikā pēc pašvaldības pozitīva lēmuma pieņemšanas.

Līdzfinansējums tiek pārskaitīts pēc darbu pabeigšanas, pozitīva atzinuma saņemšanas un pamatojoties uz līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto rēķinu par darbu apmaksu.

*Projektēšanas uzsākšanai nepieciešama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegta uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām – iesnieguma forma pieejama šeit: Iesniegumu formas | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (nkmp.gov.lv)

*Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegta darbu atļauja – iesnieguma forma pieejama šeit: Iesniegumu formas | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (nkmp.gov.lv);

* Būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija jāsaskaņo Bauskas novada Būvvaldē.

Pieteikumu iesniegšana Bauskas novada pašvaldībā var notikt elektroniski (ja pieteikumi ir elektroniski parakstīti) sūtot pieteikumus uz e-pastu dome@bauska.lv

vai pa pastu Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

vai personīgi iesniedzot pieteikumus Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)Uzvaras ielā 1, Bauskā (ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos nosacījumus).

Vēlamais iesniegšanas termiņš - līdz 2021. gada 1. decembrim.

Konsultācijas*:

Par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu – Bauskas novada kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija:  e-pasts Bauskaskomisija@gmail.com, t. 29481801

Par dokumentācijas iesniegšanu un saskaņošanu Bauskas novada Būvvaldē – e-pasts dace.putna@bauska.lv , t. 29417140

Par dokumentācijas saskaņošanu un iesniegšanu Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē – e-pasts pasts@mantojums.lv ; zemgale@mantojums.lv; marite.putnina@mantojums.lv , t. 28908600, 26638974

 

Iet atpakaļ