Biedrība turpina realizēt projektu "Baznīcas dārzs"

2020. gadā biedrība "Bauskas vecpilsēta" piedalījās Bauskas novada pašvaldības projektu konkursā "Mēs savam novadam" un ieguva finansējumu 1000,00 eiro projekta "Baznīcas dārzs" realizēšanai. Projekta realizēšanai piesaistīts līdzfinansējums arī no citiem avotiem.

Paldies projektā iesaistītajiem, kuri ir atbalstījuši Sv. Gara baznīcas dārza sakopšanu un žoga atjaunošanu ar savu darbu, zināšanām, prasmēm vai ziedojumu: Egijai Stapkēvičai, Dacei Balodei, biedrības "Bauskas vecpilsēta" biedriem un atbalstītājiem Guntim Macpānam un  Bauskas Evaņģēliski luteriskai draudzei, laikrakstam „Bauskas Dzīve” un Anitai Rozentālei, Zigmāram Aizbaltam, Pēterim Gravam, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Voldemāram Čačam, Bauskas Būvvaldes vadītājai Dacei Putnai, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas inspektorei Mārītei Putniņai, arhitektiem Velgai Katkevičai, Andrim Skalītim, Austrism Ločmelim, Bauskas muzeja direktorei Baibai Šulcei un vēsturniekam Raitim Ābelniekam, Ģirtam Karpovičam un SIA “Kvēle”, Jurim Ruķerim un SIA “Mūsas amatnieks”, Aināram Pastoram un SIA „Reklāmas dizaina darbnīca”, Birutai Grantiņai, Andrim Grantiņam un Z/S “Eriņi”, Dairai Jātniecei un Z/S "Vaidelotes".

Projekta ieceres teritorija – “BAZNĪCAS DĀRZS” atrodas Bauskā, Plūdoņa ielā 13a. Baznīcas dārzs ir 6378 m2 plaša teritorija ap Sv. Gara luterāņu baznīcu. Tas atrodas Bauskas vecpilsētas daļā, un baznīca ir viena no senākajām vēstures liecībām Bauskā, kas celta 16. gadsimtā. Ik gadu to apmeklē ~ 2000 tūristi. Baznīcā aktīvi notiek reliģiskie rituāli un kultūras pasākumi.
2020. gadā tiek realizēta projektu konkursa “Mēs savam novadam 2019” ietvaros izstrādātā Baznīcas dārza teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu koncepcija, jo šī ir nozīmīga publiskā ārtelpa Bauskas vecpilsētas zonā. Baznīcas dārza tiešā apkaimē dzīvo ap 1000 iedzīvotāju, t.sk. ģimenes ar bērniem, Bauskas vecpilsētā kopumā ap 1600 iedzīvotājiem, bet Bauskas pilsētā nedaudz vairāk par 8000 iedzīvotāju (PMLP dati uz 01.01.2020.).
Koncepcija izstrādāta, savstarpēji sadarbojoties, ieinteresētajām sabiedrības grupām, sekmīgi panākta vienošanās par tās īstenošanu, tomēr par atsevišķiem risinājumiem nepieciešamas papildus diskusijas.

Īstenojot projektu paveikts

Izņemti liekie krūmi 40 m2 platībā.
Veikti krūmu atjaunošanas darbi (gar Baznīcas dārza Z-robežu).
Ielabota un izlīdzināta augsne un atjaunots zālājs 0,1 ha platībā.
Notikusi viena diskusija par Baznīcas dārzā esošajiem karavīru apbedījumiem.
Sakopta karavīru piemiņas vieta, izveidoti sīpolpuķu stādījumi 5 m2 platībā.
Izbūvēta koka sēta, kas nošķir Baznīcas dārzu no teritorijai pieguļošās privātmājas Rīgas iela 10, Bauskā (h-1,70 m, garums – 5 m).
Atjaunots Baznīcas dārza vēsturiskā žoga posms gar Strautnieku ielu 28 m garumā (ierakti 9 kalti granīta stabi un ievietoti koka spraišļi).
Nodrošinātas publikācijas par projekta aktivitātēm, izglītojot sabiedrību par Baznīcas dārzu kā Bauskas pilsētas vērtību un nodrošinot projekta publicitāti.

Galvenās aktivitātes un pasākumi


2020. gada 10. septembrī Baznīcas dārzā un Bauskas muzejā organizēta diskusija par Baznīcas dārzā esošajiem karavīru apbedījumiem un izveidoto piemiņas vietu. Diskusijas laikā dalībnieki vienojās, ka karavīru apbedījumi un piemiņas vieta Baznīcas dārzā ir jāsaglabā un par piemiņas vietas sakopšanas risinājumiem. Publikācija laikrakstā “Bauskas Dzīve” https://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/bauskas-baznicas-darza-estetiskais-veidols-atklasies-pamazam-187576
2020. gada 10. oktobrī notika Baznīcas dārzasakopšanas talka, kuras laikā izņemti liekie krūmi, atjaunoti krūmu stādījumi gar Baznīcas dārza Z-robežu, karavīru piemiņas vietai samzināts betona plākšnu iesegums, likvidēti krūmu un ziemciešu stādījumi, noņemts sabrukušais taciņu iesegums, grābtas lapas. Piedalījās Baznīcas draudze, Bauskas muzeja darbinieki, Bauskas vecpilsētas iedzīvotāji u.c. biedrības “Bauskas vecpilsēta” biedri un brīvprātīgie. Traktoru nodrošināja SIA “Kvēle”, cienastu talciniekiem sagatavoja Z/S “Vaidelotes”. Informācija un atskats uz talku: https://www.facebook.com/bauskas.vecpilseta
2020. gada 21. novembrī notika zālāja atjaunošanas talka. Z/S “Grantiņi” sagādāja 5 kravas ar melnzemi, kas ar traktoru un grābekļiem izlīdzināta, lai ielabotu augsni Baznīcas dārzā. Pēc tam iesētas zālāja sēklas un augsne pieblietēta ar blieti. Karavīru piemiņas vietā izveidoti sīpolpuķu stādījumi. Talkā piedalījās Baznīcas draudze, Bauskas muzeja darbinieki, biedrības “Bauskas vecpilsēta” biedri un brīvprātīgie, Bauskas vecpilsētas iedzīvotāji.
2020. gada 5. decembrī pabeigts darbs pie koka sētas izbūves, kas norobežo Baznīcas dārza teritoriju no privātmāju teritorijas, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo privātuma sajūtu un novērš privāto auto novietošanu Baznīcas dārzā.Sēta veido vizuāli korektu un no privātīpašumiem norobežotu Baznīcas dārza Z daļu. Materiālu iegādi un žoga izbūviveica Rīgas ielas namu (Nr 10, 12 un 12 A) iedzīvotāji.
2020. gada 16. decembrī pabeigti Baznīcas dārza vēsturiskā žoga posma gar Strautnieku ielu 28 m garumā atjaunošanas darbi. 5 granīta stabi sagādāti un ierakti no jauna, savukārt 4 esošus granīta stabus vajadzēja izrakt un iebetonēt no jauna, lai žogs būtu taisns. Granīta stabi savienoti ir jauniem koka spraišļiem. Darbi ietvēra gan dokumentācijas izstrādi un darbu saskaņošanu Būvvaldē un Valsts Pieminekļu pārvaldē, ko veica biedrība “Bauskas vecpilsēta” sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, gan arī būvdarbu veikšanu un būvuzraudzību, ko nodrošināja SIA “Kvēle” sadarbībā ar Baznīcas draudzi.

Īstenojot dārza atjaunošanas darbus, Bauskas pilsēta iegūst sakoptu publisko ārtelpu Vecpilsētā -  pilsētas identitātei nozīmīgu vēsturisku kultūrtelpu. Tiek gūta jauna, pozitīva pieredze, īstenojot sarežģītu sadarbības projektu Bauskas vecpilsētā, aktivitātēs iesaistot un izglītojot ieinteresētās puses, un piesaistot brīvprātīgos darbu veikšanai, finansējumam un materiāliem.

Projekta sadarbības partneri turpinās meklēt un piesaistīt finanšu līdzekļus Baznīcas dārza atjaunošanas darbiem. Projekta rezultātus uztur Baznīcas draudze sadarbībā ar pašvaldību un biedrību “Bauskas vecpilsēta”. Mērķis – īstenot 2019. gadā izstrādāto Bauskas Sv. Gara baznīcas dārza teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.


Informāciju sagatavoja Ieva Bronko-Pastore

Iet atpakaļ